iOS Camp Kids

โครงการอบรม iOS Camp Kids เป็นการอบรมให้กับน้องๆนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปลายจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ⌛ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อปลูกฝังแนวคิดแบบคอมพิวเตอร์สำหรับ นำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป เรียนรู้ภาษา Swift ที่ใช้พัฒนา iOS Application เสริมตรรกะ , กระบวนการคิดให้น้อง ๆ ได้ใช้จินตนาการผสมกับการพัฒนา iOS Application ได้อย่างเต็มที่และสนุกสนาน

ANT Experience มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เวลาทำการ: วันจันทร์-เสาร์ Phone 02-954-7300 ต่อ 243